Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (zwana dalej Fundacją), w następujących celach: (a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o akcjach społecznych organizowanych przez naszą Fundację  – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (b) w celu identyfikacji otrzymanego wsparcia finansowego – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b  RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji ani zarzadzanie wpłatami.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo: iod@czir.org

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianym w Kodeksie cywilnym.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (zwaną dalej Administratorem) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pana/Pani pytanie. Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Wszelkie żądania, pytania lub wątpliwości co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych można  zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo: iod@czir.org