Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (zwaną dalej Administratorem) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pana/Pani pytanie. Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Wszelkie żądania, pytania lub wątpliwości co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych można  zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo: iod@czir.org