Szkoła ponadgimnazjalna

REGULAMIN KONKURSU NA SPOT PT. „CZAS NA RODZINĘ” (pobierz)


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu na spot pt. „Czas na rodzinę”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Uczniowie – zwani dalej „Uczestnikami” – mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub zespołowo.
 3. Organizatorem Konkursu jest Centrum Życia i Rodziny, zwane dalej „Organizatorem”.
 4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 5. Cele konkursu:
  • zaangażowanie młodzieży do twórczego promowania wartości rodzinnych,
  • nabycie umiejętności wykorzystywania nowych technologii do promocji ww. wartości.

 

II. Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. Prace konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo, co wyraźnie powinno zostać zaznaczone w dołączonej do każdej pracy konkursowej Karcie zgłoszeniowej (pobierz).

 

III. Wymagania dotyczące prac

 1. W Konkursie oceniane będą materiały filmowe, zwane dalej „spotami”, których motywem przewodnim będzie promocja wartości rodziny.
 2. Każdy z Uczestników może zgłosić jeden spot.
 3. Spot powinien trwać od 30 sekund do 2 minut. Materiały krótsze lub dłuższe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 4. Spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego itp.
 5. Spot należy nagrać w możliwie jak najlepszej jakości i rozdzielczości.
 6. Spot należy zapisać w formacje mp4 oraz przesłać za pośrednictwem strony internetowej www.wetransfer.com zgodnie z dołączoną do Regulaminu instrukcją (Załącznik poniżej).
 7. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.
 8. W przypadku wykorzystania muzyki lub efektów dźwiękowych w materiale należy:
  • muzyki komercyjnej – dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej,
  • muzyki udostępnionej bezpłatnie – dołączyć informację o licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy,
  • każdorazowo umieścić w napisach końcowych autora muzyki i spełnić wszystkie warunki wykorzystanej licencji.
 9. Grafiki i materiały video wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.
 10. W przypadku wykorzystania grafik i materiałów video w materiale należy:
  • grafiki lub video komercyjnych – dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej,
  • grafiki lub video udostępnionego bezpłatnie – dołączyć informację o licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy,
  • za grafiki i materiały video uznaje się: fragmenty programów telewizyjnych, filmów, gier, teledysków, logotypy, animacje, zdjęcia itp.
 11. Filmy zawierające elementy nie spełniające warunków wymienionych w ust. 8 i 10 nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 12. Na końcu spotu filmowego należy umieścić logo Centrum Życia i Rodziny (pobierz).
 13. Nazwa zapisywanego pliku musi zostać stworzona wg schematu określonego w Instrukcji (Załącznik poniżej).
 14. O zakwalifikowaniu spotu do Konkursu decyduje Organizator.
 15. Spoty zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych spotów na innych stronach internetowych, w mediach, a także do upublicznienia ich w czasie imprez okolicznościowych.
 16. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs spotów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.

 

IV. Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  • dostarczenie pracy konkursowej w postaci spotu filmowego zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale III Regulaminu,
  • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej.
 2. Uczestnik zgłaszający do konkursu spot musi być jego pomysłodawcą/współpomysłodawcą i wykonawcą/współwykonawcą.
 3. Regulamin, Instrukcja oraz Karta zgłoszeniowa zostały zamieszczone na stronie internetowej www.szkola-przyjaznarodzinie.pl
 4. Przesłanie za pomocą strony internetowej wetransfer.com pliku zawierającego spot wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową oraz ewentualnymi licencjami i zgodami jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 5. Termin umieszczenia prac konkursowych upływa z dniem 12 maja 2017 roku.

 

V. Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Uczestnik zgłaszając spot do Konkursu oświadcza, że:
  • posiada (w szczególności po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich,
  • osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie oraz innych mediach.
 2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku ze spotem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.
 3. Uczestnik oświadcza, iż spot nie był wykorzystywany do udziału w innym konkursie.
 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przenosi nieodpłatnie na Centrum Życia i Rodziny autorskie prawa majątkowe do spotu.
 5. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie spotem na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) tj.:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.
 7. Uczestnik oświadcza, iż wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionym przez niego spocie, w tym na korzystanie i rozporządzanie zmodyfikowanym spotem.
 8. Uczestnik, który zawarł w spocie materiały, których nie jest autorem, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych materiałów w zakresie umożliwiającym realizację jego zobowiązań względem Organizatora.
 9. W przypadku zastosowania w spocie materiałów, które są dostępne na zasadzie wolnych licencji, Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie w tym względzie, w którym przedstawia również źródło ich pochodzenia.

 

VI. Jury Konkursu i kryteria oceny

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
 2. Każdy spot zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.
 3. W skład Jury Konkursu wejdą:
  • Paweł Kula – grafik, fotoreporter,
  • Paweł Woliński – ekspert ds. polityki prorodzinnej,
  • minimum 3 osoby będące przedstawicielami Organizatora w tym koordynator programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” z ramienia Organizatora.
 4. Członkowie Jury przed przystąpieniem do oceny spotów wybiorą ze swego grona przewodniczącego, z zastrzeżeniem, iż będzie to jeden z przedstawicieli Organizatora.
 5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:
  • zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu,
  • oryginalność podejścia do podjętej tematyki,
  • wartość merytoryczną spotu,
  • wartość artystyczną spotu,
  • wartość techniczną spotu.
 6. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia 26 maja 2017 roku.
 7. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 29 maja 2017 roku na stronie www.szkola-przyjaznarodzinie.pl.
 8. Zwycięzcy otrzymają również wiadomość e-mail informującą o wygranej w Konkursie.

 

VII. Nagrody

 1. Dla najlepszych trzech spotów ustanawia się nagrody pieniężne.
 2. Wysokość nagród wynosi odpowiednio:
  • I miejsce – 700 zł
  • II miejsce – 500 zł
  • III miejsce – 300 zł
 3. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury Konkursu.
 4. W przypadku, gdy dwa lub więcej spotów otrzyma jednakową liczbę punktów, o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje przewodniczący Jury Konkursu.
 5. Wysokość nagród jest odgórnie ustalona i przyznawana bez względu na fakt, czy spot został wykonany indywidualnie, czy zespołowo.
 6. Jury Konkursu może przyznać wyróżnienia innym niż nagrodzonym spotom.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie oraz zgłoszone w ramach zespołu Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym w ust.1 osobom, przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawienia.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zasady Konkursu ustalone są jedynie w powyższym Regulaminie.
 2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Centrum Życia i Rodziny pod numerem telefonu: 22 692 17 67 lub adresem e-mail: biuro@szkola-przyjaznarodzinie.pl.

 

Załącznik 

INSTRUKCJA Konkursu na spot pt. „Czas na rodzinę”

 1. Do konkursu zgłaszane są spoty promujące wartości rodzinnie.
 2. Spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, itp.
 3. Spot należy nagrać w możliwie jak najlepszej jakości i rozdzielczości.
 4. Spot należy zapisać w formacje mp4.
 5. Materiał konkursowy wraz z Kartą zgłoszeniową oraz – o ile jest to konieczne – stosownymi licencjami, zgodami i potwierdzeniami opłat, należy przesłać w jednym folderze (.zip lub .rar) za pośrednictwem strony internetowej wetransfer.com.
 6. Adres e-mail, na który należy przesłać pracę konkursową (pole „Email to”) to biuro@szkola-przyjaznarodzinie.pl.
 7. Folder oraz zawarte w nimi pliki powinny zostać nazwane wg wzoru: nazwisko oraz pierwsza litera imienia autora lub lidera grupy autorów, nazwa/numer placówki, miejscowość, np. ALO98Warszawa. Do poszczególnych plików należy dopisać skrót oznaczający zawartość pliku (odpowiednio: kz- karta zgłoszeniowa, lic – licencja/zgoda, po – potwierdzenie opłaty licencyjnej, np. plik tekstowy z kartą zgłoszeniową podpisany powinien zostać Kowalski.ALO98Warszawa-kz).
 8. W pole wiadomości („Message”) należy wpisać imię i nazwisko autora pracy lub lidera grupy autorów oraz nazwę/numer placówki wraz z miejscowością, np. Adam Kowalski, LO 98, Warszawa.
 9. Folder należy dodać przy pomocy niebieskiego pola „Add your files”.
 10. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniem 12 maja 2017 roku.

 

Organizator:

Centrum Życia i Rodziny

Logo CZiR

Nowogrodzka 42 lok. 501
00-695 Warszawa

tel. +48 (22) 629 17 67

biuro@szkola-przyjaznarodzinie.pl