Szkoła podstawowa

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „CZAS Z RODZINĄ” (pobierz)


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu plastycznego pt. „Czas z rodziną”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów – zwanych dalej „Uczestnikami” – szkół podstawowych, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
 3. Organizatorem Konkursu jest Centrum Życia i Rodziny, zwane dalej „Organizatorem”.
 4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 5. Cele konkursu:
  • zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w promowanie wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym,
  • kreatywne i twórcze podejście do promocji wartości prorodzinnych.

 

II. Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. Jury oceniać będzie nadesłane prace plastyczne w dwóch kategoriach wiekowych tj. klasy 0-3 oraz 4-6.
 4. Prace konkursowe należy wykonać i zgłaszać indywidualnie.
 5. Każdą pracę konkursową należy przesłać wraz z Kartą zgłoszeniową.

 

III. Wymagania dotyczące prac

 1. W Konkursie oceniane będą prace plastyczne, których motywem przewodnim będzie ukazanie czasu spędzanego z rodziną.
 2. Każdy z Uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 3. Praca powinna mieć format A4 oraz powinna zostać namalowana kredkami lub farbami.
 4. Prace nie spełniające powyższych wytycznych nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 5. O zakwalifikowaniu pracy plastycznej do Konkursu decyduje Organizator.
 6. Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych prac na innych stronach internetowych, w mediach, a także do wystawienia ich jako ekspozycji w czasie imprez okolicznościowych.
 7. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs prac plastycznych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

 

IV. Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  • dostarczenie pracy plastycznej zgodnej z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale III Regulaminu,
  • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej (pobierz).
 2. Uczestnik musi być autorem zgłaszanej pracy plastycznej.
 3. Regulamin oraz Karta zgłoszeniowa zostały zamieszczone na stronie internetowej szkola-przyjaznarodzinie.pl
 4. Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej szkola-przyjaznarodzinie.pl.
 5. Przesłanie pracy plastycznej wraz z wypełnioną Kartą zgłoszeniową jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 6. Pracę należy przesłać na adres: Centrum Życia i Rodziny, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 42 lok. 501.
 7. Pracę można dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres.
 8. Zgłaszana praca powinna zostać zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej zniszczenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac niezabezpieczonych w odpowiedni sposób.
 9. Na przesyłce należy umieścić dopisek „Szkoła Przyjazna Rodzinie – konkurs plastyczny”.
 10. Termin składania prac upływa z dniem 5 maja 2017 roku. W przypadku prac przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
 11. Organizator nie odsyła prac konkursowych.

 

V. Jury Konkursu i kryteria oceny

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
 2. Każda praca plastyczna zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.
 3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych tj. uczniów klas 0-3 oraz 4-6.
 4. W skład Jury Konkursu wejdą:
  • Jacek Małkowski – autor gry „Gościniec… poprzez czas i przestrzeń”,
  • minimum dwie osoby będące przedstawicielami Organizatora w tym koordynator programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” z ramienia Organizatora.
 5. Członkowie Jury przed przystąpieniem do oceny prac plastycznych wybiorą ze swego grona przewodniczącego, z zastrzeżeniem, iż będzie to jeden z przedstawicieli Organizatora.
 6. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:
  • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
  • oryginalne podejście do podjętej tematyki,
  • estetykę wykonania pracy.
 7. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia 26 maja 2017 roku.
 8. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 29 maja 2017 roku na stronie www.szkola-przyjaznarodzinie.pl.
 9. Zwycięzcy otrzymają również wiadomości mailowe informujące o wygranej w Konkursie.

 

VI. Nagrody

 1. Dla najlepszych trzech prac w danej kategorii wiekowej ustanawia się nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody stanowią odpowiednio:
  • I miejsce – gra „Gościniec… poprzez czas i przestrzeń”
  • II miejsce – gra „Pytaki”
  • III miejsce – gra „Inspire. Uczynki Miłosierdzia”
 3. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury Konkursu.
 4. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac otrzyma jednakową liczbę punktów, o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje przewodniczący Jury Konkursu.
 5. Jury Konkursu może przyznać wyróżnienia innym niż nagrodzonym pracom plastycznym.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym w ust.1 osobom, przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawienia.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zasady Konkursu ustalone są jedynie w powyższym Regulaminie.
 2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Centrum Życia i Rodziny pod numerem telefonu: 22 692 17 67 lub adresem e-mail: biuro@szkola-przyjaznarodzinie.pl

 

Organizator:

Centrum Życia i Rodziny

Logo CZiR

Nowogrodzka 42 lok. 501
00-695 Warszawa

tel. +48 (22) 629 17 67

biuro@szkola-przyjaznarodzinie.pl