Gimnazjum

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. „CZAS DLA RODZINY” (pobierz)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu fotograficznego pt. „Czas dla rodziny”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów – zwanych dalej „Uczestnikami” – szkół gimnazjalnych, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
 3. Organizatorem Konkursu jest Centrum Życia i Rodziny, zwane dalej „Organizatorem”.
 4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 5. Cele konkursu:
  • zaangażowanie uczniów gimnazjów w promowanie wartości rodziny,
  • twórcze i kreatywne podejście do promocji wartości prorodzinnych.

 

II. Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. Prace konkursowe należy wykonać i zgłaszać indywidualnie.
 4. Każdą pracę konkursową należy przesłać wraz z Kartą zgłoszeniową (pobierz).

 

III. Wymagania dotyczące prac

 1. W Konkursie oceniane będą fotografie, które odpowiadać będą tytułowi konkursu tj. „Czas dla rodziny”.
 2. Każdy z Uczestników może zgłosić jedną fotografię.
 3. Fotografia powinna zostać wykonana techniką cyfrową.
 4. Fotografię należy wykonać w możliwie jak najlepszej jakości i rozdzielczości. Zapis zdjęć powinien odbyć się bez ich pomniejszania czy kompresji.
 5. Fotografię należy zapisać w formacje JPG/JPEG oraz przesłać za pośrednictwem strony internetowej www.wetransfer.com zgodnie z dołączoną do Regulaminu Instrukcją (Załącznik poniżej).
 6. Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.
 7. Nazwa zapisywanego pliku musi zostać stworzona wg schematu określonego w Instrukcji (Załącznik poniżej).
 8. Prace nie spełniające określonych w Regulaminie warunków nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 9. O zakwalifikowaniu fotografii do Konkursu decyduje Organizator.
 10. Fotografie zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych fotografii na innych stronach internetowych, w mediach, a także do wystawienia jako ekspozycji w czasie imprez okolicznościowych.
 11. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs fotografii zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych itp.

 

IV. Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  • dostarczenie pracy konkursowej w postaci fotografii zgodnej z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale III Regulaminu,
  • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej.
 2. Uczestnik zgłaszający do konkursu fotografię musi być jej pomysłodawcą i wykonawcą.
 3. Regulamin, Instrukcja oraz Karta zgłoszeniowa zostały przesłane na adres e-mail szkoły oraz wyznaczonego przez szkołę koordynatora projektu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wg danych jakie zostały podane w formularzu zgłoszeniowym placówki.
 4. Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej www.szkola-przyjaznarodzinie.pl.
 5. Przesłanie za pomocą strony internetowej wetransfer.com pliku zawierającego fotografię wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową oraz – o ile jest to konieczne – stosownymi zgodami, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 6. Termin umieszczenia prac konkursowych upływa z dniem 12 maja 2017 roku.

 

V. Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Uczestnik zgłaszając fotografię do Konkursu oświadcza, że:
  • posiada (w szczególności po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo do dysponowania fotografią zgłoszoną do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do fotografii, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich,
  • osoby uwiecznione na fotografii, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie oraz innych mediach.
 2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z fotografią zgłoszoną do Konkursu oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.
 3. Uczestnik oświadcza, iż fotografia nie była wykorzystywana do udziału w innym konkursie.
 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przenosi nieodpłatnie na Centrum Życia i Rodziny autorskie prawa majątkowe do fotografii.
 5. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie fotografii na wszystkich polach eksploatacji.
 6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.

 

VI. Jury Konkursu i kryteria oceny

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
 2. Każda fotografia zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.
 3. W skład Jury Konkursu wejdą:
  • Paweł Kula – grafik, fotoreporter,
  • Paweł Woliński – ekspert ds. polityki prorodzinnej,
  • minimum 3 osoby będące przedstawicielami Organizatora w tym koordynator programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” z ramienia Organizatora.
 4. Członkowie Jury przed przystąpieniem do oceny fotografii wybiorą ze swego grona przewodniczącego, z zastrzeżeniem, iż będzie to jeden z przedstawicieli Organizatora.
 5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:
  • zgodność tematu fotografii z tematyką Konkursu,
  • oryginalne podejście do podjętej tematyki,
  • wartość artystyczną fotografii,
  • wartość techniczną fotografii.
 6. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia 26 maja 2017 roku.
 7. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 29 maja 2017 roku na stronie www.szkola-przyjaznarodzinie.pl.
 8. Zwycięzcy otrzymają również wiadomości e-mail informujące o wygranej w Konkursie.

 

VII. Nagrody

 1. Dla trzech najlepszych fotografii ustanawia się nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody stanowią odpowiednio:
  • I miejsce – dysk zewnętrzny (1 TB)
  • II miejsce – pendrive (128 GB)
  • III miejsce – pendrive ( 32 GB)
 3. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury Konkursu.
 4. W przypadku, gdy dwie lub więcej fotografii otrzyma jednakową liczbę punktów, o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje przewodniczący Jury Konkursu.
 5. Jury Konkursu może przyznać wyróżnienia innym niż nagrodzonym fotografiom

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym w ust.1 osobom, przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawienia.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zasady Konkursu ustalone są jedynie w powyższym Regulaminie.
 2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Centrum Życia i Rodziny pod numerem telefonu: 22 692 17 67 lub adresem e-mail: biuro@szkola-przyjaznarodzinie.pl.

 

Załącznik

INSTRUKCJA Konkursu fotograficzny pt. „Czas dla rodziny”

 1. Do konkursu zgłaszane są fotografie promujące wartości rodzinnie.
 2. Fotografia powinna być wykonana techniką cyfrową.
 3. Fotografię należy wykonać w możliwie jak najlepszej jakości i rozdzielczości. Zapis zdjęć powinien odbyć się bez ich pomniejszania czy kompresji.
 4. Fotografię należy zapisać w formacie JPG/JPEG.
 5. Materiał konkursowy wraz z Kartą zgłoszeniową oraz – o ile jest to konieczne – stosownymi zgodami, należy przesłać w jednym folderze (.zip lub .rar) za pośrednictwem strony internetowej wetransfer.com.
 6. Adres e-mail, na który należy przesłać pracę konkursową (pole „Email to”) to biuro@szkola-przyjaznarodzinie.pl.
 7. Folder oraz zawarte w nimi pliki powinny zostać nazwane wg wzoru: nazwisko oraz pierwsza litera imienia autora pracy, nazwa/numer placówki, miejscowość, np. ALO98Warszawa. Do poszczególnych plików należy dopisać skrót oznaczający zawartość pliku (odpowiednio: kz- karta zgłoszeniowa, zg – zgoda, np. plik tekstowy z kartą zgłoszeniową podpisany powinien zostać Kowalski.ALO98Warszawa-kz).
 8. W pole wiadomości („Message”) należy wpisać imię i nazwisko autora pracy oraz nazwę/numer placówki wraz z miejscowością, np. Adam Kowalski, LO 98, Warszawa.
 9. Folder należy dodać przy pomocy niebieskiego pola „Add your files”.
 10. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniem 12 maja 2017 roku.

 

ORGANIZATOR

Centrum Życia i Rodziny

Logo CZiR

Nowogrodzka 42 lok. 501
00-695 Warszawa

tel. +48 (22) 629 17 67

biuro@szkola-przyjaznarodzinie.pl