Konkurs wakacyjny

Regulamin konkursu na zbiór konspektów zajęć lekcyjnych

„POSTAWA TO PODSTAWA”

 

Organizator:

Centrum Życia i Rodziny

Nowogrodzka 42 lok. 501
00-695 Warszawa

tel. +48 (22) 629 17 67

biuro@szkola-przyjaznarodzinie.pl

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu na zestaw pięciu konspektów zajęć lekcyjnych pt. „Postawa to podstawa”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich szkół podstawowych oraz szkół średnich, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Nauczyciele – zwani dalej „Uczestnikami” – mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub zespołowo.
 3. Organizatorem Konkursu jest Centrum Życia i Rodziny, zwane dalej „Organizatorem”.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 5. Cele konkursu:
  • promowanie oraz wprowadzanie w życie uniwersalnych wartości takich jak odwaga, roztropność, czystość (w rozumieniu etycznym), skromność, umiarkowanie, sprawiedliwość, honor, wolność, miłość oraz odpowiedzialność;
  • stworzenie przez nauczycieli wartościowych konspektów zajęć lekcyjnych;
  • udostępnienie innym nauczycielom materiałów, które mogą im posłużyć jako inspiracja i pomoc w codziennej pracy oraz wypełnianiu założeń programu Szkoła Przyjazna Rodzinie.

 

II. Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich szkół podstawowych oraz szkół średnich, które otrzymały Certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. Prace konkursowe mogą być tworzone i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo, co wyraźnie powinno zostać zaznaczone w dołączonej do prac konkursowych Karcie zgłoszeniowej.
 4. W przypadku zgłoszenia zespołowego, Uczestnicy zobowiązani są wyznaczyć lidera, z którym – w razie nagrodzenia lub wyróżnienia pracy – kontaktować się będzie Organizator.

 

III. Wymagania dotyczące konspektów

 1. W Konkursie oceniane będą konspekty zajęć lekcyjnych, których motywem przewodnim będzie promocja wartości uniwersalnych takich jak odwaga, roztropność, czystość (w rozumieniu etycznym), skromność, umiarkowanie, sprawiedliwość, honor, wolność, miłość oraz odpowiedzialność.
 2. Za pracę konkursową uznaje się pakiet pięciu konspektów lekcyjnych.
 3. Każdy z konspektów powinien zostać dostosowany do 45-cio minutowej jednostki lekcyjnej.
 4. Konspekty powinny zostać przygotowane w taki sposób, aby można je było wykorzystać w czasie prowadzenia godzin wychowawczych lub zajęć dodatkowych.
 5. Realizacja konspektu powinna zakładać wykorzystanie atrakcyjnych dla uczniów metod aktywizacyjnych.
 6. Konspekty powinny zostać stworzone wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu (Załącznik 1).
 7. Konspekty powinny zostać przekazane Organizatorowi w wersji papierowej i elektronicznej. Zapis elektroniczny należy wykonać na płycie CD w formacie .docx (word) i PDF. Na płycie powinny się znaleźć również wszelkie niezbędne materiały wykorzystywane przy realizacji konspektu jak np. karty pracy, grafiki, muzyka, filmy itd.
 8. W przypadku użycia autorskich pomocy dydaktycznych należy zamieścić ich zdjęcie oraz ewentualną instrukcję wykonania, schemat lub wzór, tak by osoby korzystające z konspektów mogły przygotować tę pomoc samodzielnie.
 9. Grafiki, muzyka i materiały video wykorzystane przy realizacji lekcji wg konspektu nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu. W razie potrzeby należy zamieścić informacje o licencji, na której utwory zostały udostępnione wraz z dokładnym linkiem do danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy, na jego wykorzystanie.
 10. Prace zawierające elementy nie spełniające powyższych warunków nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 11. O zakwalifikowaniu konspektów do Konkursu decyduje Organizator.
 12. Prace konkursowe należy przesłać wraz z Kartą zgłoszeniową oraz podpisanymi oświadczeniami (Załącznik 2Załącznik 3) pocztą tradycyjną na adres Centrum Życia i Rodziny najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2017r. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek „Postawa to podstawa”.
 13. Konspekty nagrodzone i wyróżnione w konkursie mogą zostać opublikowane przez Organizatora oraz przekazane innym nauczycielom szkół, które otrzymały certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie” w formie elektronicznej lub papierowej.
 14. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs konspektów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

 

IV. Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  • dostarczenie pracy konkursowej w postaci pięciu konspektów lekcyjnych zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu, określonymi w rozdziale III Regulaminu,
  • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej
  • dostarczenie podpisanych oświadczeń (Załącznik 2Załącznik 3); w przypadku zgłaszania pracy konkursowej będącej wynikiem pracy zespołu autorów, oświadczenia muszą zostać podpisane przez każdą z osób wchodzącą w skład zespołu autorskiego.
 2. Uczestnicy zgłaszający prace konkursowe muszą być ich pomysłodawcami i twórcami.
 3. Regulamin oraz Karta zgłoszeniowa zostały zamieszczone na stronie internetowej www.szkola-przyjaznarodzinie.pl
 4. Przesłanie prac konkursowych na adres Centrum Życia i Rodziny jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 5. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 11 sierpnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

V. Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z konspektami lekcji zgłoszonymi do Konkursu i zawartymi w nich treściami oraz za ewentualnym naruszeniem praw osób trzecich.
 2. Uczestnik oświadcza, iż konspekty nie zostały wykorzystane do udziału w innych konkursach.
 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przenosi nieodpłatnie na Centrum Życia i Rodziny autorskie prawa majątkowe do konspektów w przypadku ich nagrodzenia lub wyróżnienia.
 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty.
 5. Uczestnik, który zawarł w pracy konkursowej materiały, których nie jest autorem, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych materiałów w zakresie umożliwiającym realizację jego zobowiązań względem Organizatora.
 6. W przypadku zastosowania w pracy konkursowej materiałów, które są dostępne na zasadzie wolnych licencji, Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie w tym względzie, w którym przedstawia również źródło ich pochodzenia.

 

VI. Jury Konkursu i kryteria oceny

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
 2. Każda praca konkursowa zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.
 3. W skład Jury Konkursu wejdą:
  • Andrzej Mazan – doktor nauk pedagogicznych, wykładowca akademicki, doświadczony pedagog i nauczycie, dyrektor Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach;
  • minimum 2 osoby będące przedstawicielami Organizatora w tym koordynator programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” z ramienia Organizatora.
 4. Członkowie Jury przed przystąpieniem do oceny prac konkursowych wybiorą ze swego grona przewodniczącego, z zastrzeżeniem, iż będzie to jeden z przedstawicieli Organizatora.
 5. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:
  • zgodność treści z tematem konkursu oraz systemem wartości zakorzenionym w polskiej i europejskiej tradycji i kulturze;
  • poziom merytoryczny materiału;
  • kreatywność i innowacyjność wykorzystywanych pomysłów oraz atrakcyjny sposób ich przekazu;
  • wykorzystanie metod aktywizujących uczniów;
  • dobór sposobu przekazania treści do wieku odbiorców;
  • czytelność i przejrzystość konspektu oraz estetyka pracy;
  • spełnienie wytycznych budowy konspektu (Załącznik1).
 6. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia 8 września 2017 roku.
 7. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 18 września 2017 roku na stronie www.szkola-przyjaznarodzinie.pl.
 8. Zwycięzcy otrzymają również wiadomość e-mail informującą o wygranej w Konkursie.

 

VII. Nagrody

 1. Autorowi/autorom najlepszej pracy konkursowej zostanie przyznana nagroda pieniężną w wysokości 1000 zł.
 2. Nagroda przyznana zostanie według liczby uzyskanych punktów przydzielonych przez poszczególnych członków Jury Konkursu.
 3. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac konkursowych otrzyma jednakową liczbę punktów, o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje przewodniczący Jury Konkursu.
 4. Wysokość nagrody jest odgórnie ustalona i przyznawana bez względu na fakt, czy praca konkursowa została wykonana indywidualnie, czy zespołowo.
 5. Jury Konkursu może przyznać wyróżnienie innej niż nagrodzonej pracy konkursowej.
 6. Nagroda zostanie przekazana na konto bankowe wskazane przez Uczestnika (w przypadku zgłoszenia pracy zespołowo przez lidera zespołu) w ciągu 7 dni roboczych od momentu podania numeru konta.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym w ust.1 osobom, przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawienia.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zasady Konkursu ustalone są jedynie w niniejszym Regulaminie.
 2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Centrum Życia i Rodziny pod numerem telefonu: 22 692 17 67 lub adresem e-mail: biuro@szkola-przyjaznarodzinie.pl.

 

Załączniki